ANDRÝS, J. Analýza spotřeby tepla budovy A2 v areálu FSI VUT v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Katolický, Jaroslav

Student prokázal při zpracování bakalářské práce schopnost samostatné tvůrčí činnosti, zpracovával bakalářskou práci se zájmem a samostatně a splnil podmínky zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štětina, Josef

Obsahem práce je Analýza spotřeby tepla budovy A2 v areálu FSI VUT v Brně. Text bakalářské práce má 39 stran textu a přílohy. Grafická úprava splňuje požadavky na technický text. Práce obsahuje všechny povinné části a je správně členěna do kapitol a podkapitol. Jedná se o praktickou práci, která řeší konkrétní problém. V první části je popsán stávající stav budovy a navrhované úpravy pro úspory nákladů na vytápění. V další části je výpočet teoretické spotřeby tepla nebo-li tepelných ztrát. Tyto výpočty jsou správně provedeny. Student si nechal u firem zpracovat cenové nabídky pro navrhovaná opatření, tímto získal reálné ceny. Proto lze ekonomickou analýzu považovat za zdařilou. V práci se vyskytuje pár formálních nedostatků, jako jsou špatně zapsaná jednotka u tab. 9 nebo mezi číslem a mm by měla být mezera. Závěr je stručný, student jistě dospěl při řešení práce k více poznatkům. Student prokázal schopnost samostatně zpracovat dané téma, splnil podmínky zadání, práce obsahuje všechny náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37111