KŘÍSTKOVÁ, V. Centrum trvale udržitelného rozvoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Koleček, Ivan

Diplomová práce je brána v rozsáhlém přístupu vzhledem k tématu TUR, programu jeho aktivity - centra v jeho přenesení v rámci meziaktivního vztahu návštěvníka a obsahu poselství TUR. Autorka se zde pohybuje v kontextu tří projektů, tří měřítek a tří vztahů mezi obyvatelem, uživatelem a návštěvníkem. V měřítku města - platformy, města - bývalého nádraží a kolejiště - vagónu. V každém z těchto měřítek je tento vztah přenesený do mezičlánku, jehož role a organizace je určena. Například zastavění a dům, shromáždění aktivit a pohyb prostředím. V každém z nich je hledána organizace postupného vývoje, zastavění, použití, obsahu. Každý projekt je řešen na základě prohloubené analýzy možností, ta se nejvíce projevuje v hledání jiného systému zastavění, domy- prvky v regulované ploše platformy. Zde si můžeme položit otázku, kde zůstává nebo se ztrácí měřítko člověka vzhledem k měřítku mezičlánku - domu. Zda platforma, typický městský prvek Lausanne, má být brána jako neutrální zastavěná plocha bez kompozice vzhledem k jejím specifickým prvkům. Zda se ještě můžeme identifikovat, orientovat, nalézt vstupy - např. vstup do haly. Tato otázka se odráží ve vyjádření zobrazení stavby ve 3D, zda je zde ještě cítit zabydlení, vnitřní život, dynamika času a vývoje? To znamená vyjádření charakteru "městských prostorů, klasické obchodní ulice, hřiště, parku". Původní nádraží je jasně organizovaný městský "palác", jen jeho návaznosti na městské prostory nejsou v měřítku jeho obsahu, předprostory, vstupy, orientace, hierarchie vztahů vevnitř - venku. Železniční vagon je základní jednotkou dynamického vztahu v kontextu "výstavy". Kolejiště je stopou a systémem organizace. Jen přítomnost vagónů jako prvků původní funkce nádraží je těžko zdůvodnitelné bez alespoň jedné linky železnice, spojením se světem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Rozsáhlá diplomová práce řeší, ve třech měřítkách - města, místa a obsahu, otázku filozofie TUR a jeho překladu do práce architekta. Lidské měřítko musí zůstat přítomno v architektonickém projektu, což je nebezpečí, které se v projektu v některých situacích projevuje.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Nová urbanistická struktura s měřítkem rostlého města na místě zrušeného nádraží, celkem přesvědčivě zdůvodněná, umožňující variabilitu a postupnou realizaci. Expozice ve vagonech problematická, vestavěné objekty typologicky i obsahově možné. Promyšlený a dobrý návrh.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A
Architektonické řešení A
Provozní řešení A
Technicko konstrukční řešení A
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 23061