KUČEROVÁ, J. Centrum trvale udržitelného rozvoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Koleček, Ivan

Stopy historie města, trasy železnice, hmota nádraží a platformy, terasa se vztahem ke krajině, jsou základními prvky definice konceptu nového zastavění. Autorka soustřeďuje svou práci v měřítku platformy, kterou bere jako samostatný městský prvek, bez dalších otázek k struktuře města a širším vztahům. Volba struktury zastavění a jeho charakter jsou jasnými definicemi vnějších prostorů a objemů, specifickými vzhledem k podstatě místa - stopám železnice, vodorovné ploše platformy, nádraží. Koncepce zástavby odpovídá její realizaci v jedné etapě. Její lineární charakter musí být doplněn principy vazeb vnějších prostorů v příčném směru, který není jasně ve struktuře zastavění vyjádřen. Definice dopravy, parkování, kompozice prostorů a náměstí jsou pevným řádem charakteru zastavění - samostatné čtvrti. Můžeme si zde položit otázku možnosti postupného vývoje zastavění v rámci filozofie TUR. Nové pojetí nádraží, jeho vnitřní prostory, nové objemy vestavění a jeho vyjádření jsou definovány společně se zástavbou platformy jako jeden architektonický projekt. Upřesnění charakteru prostředí v obydlené prostory a objemy by byly dalšími kroky vývoje projektu. Jeho návaznosti na město se nesmí stát vazbami introvertního článku města.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Architektonický projekt je definován v měřítku platformy jako jeden komponovaný celek s vlastním řádem zastavění a funkcí, vnitřních vazeb v jasně definovaném území. Jednoduchost a jasnost konceptu byly přínosem v koherentním vývoji projektu.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Původní kolejiště nahrazuje nová městská struktura - formální novotvar bez vztahu ke struktuře města. Typologie schematická - provozní problémy. Nejasný výklad TUR.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C
Architektonické řešení C
Provozní řešení C
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 23062