VAVRECZKY, G. Otestovaní komunikace po IEC61850 s využitím GOOSE mezi ABB a Siemens ochranou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Orságová, Jaroslava

Diplomová práce řeší komunikaci podle standardu IEC 61850 mezi ochranou ABB a Siemens. Její úvodní část je věnována samotnému standardu a přehledně popisuje jeho strukturu i obsah kapitol podstatných pro komunikaci zařízení IED. V další části je pak aplikace uvedeného standardu v konkrétních zařízeních zmíněných firem a jejich konfigurace pro vzájemnou komunikaci. Na závěr jsou uvedeny výsledky testů – časy přenosu dat mezi ochranou 7SA610 a REF615 a zhodnocení přístupu ke komunikaci v obou zařízeních. Zadání práce považuji za splněné, přestože se autorovi nakonec podařilo nakonfigurovat komunikaci pouze v jednom směru. Důvody, které vedly k tomuto výsledku jsou v práci uvedeny a velmi cenné je to, že je autor dokázal dobře identifikovat a popsat. To stejné platí z větší části o celé práci, která může velmi dobře sloužit jako kvalitní manuál pro konfiguraci komunikace podle IEC 61850. K práci mám některé formální připomínky - nikde není vysvětlena zkratka MLFB, kterou autor používá (str. 23) - nevhodně umístěné citace v nadpisu kapitoly - velkou slabinou práce je jazyk. Text obsahuje řadu gramatických a stylistických chyb a je velká škoda, že text neprošel jazykovou korekturou, už proto, že čeština není autorovou mateřštinou. Na závěr bych ráda vyzvedla velmi svědomitý a samostatný přístup autora k řešení zadané problematiky.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Palát, Jan

Diplomová práce se zabývá testováním ochrany 7SA610 od firmy Siemens a REF615 od ABB z hlediska jejich spolupráce podle IEC 61850 s využitím GOOSE. V teoretické části práce je proveden přehled souboru norem IEC 61850, jsou popsány jeho výhody a nevýhody, včetně popisu GOOSE zpráv. První část praktické části se věnuje možnostem konfigurování IED od společnosti Siemens. V další kapitole je popsán, jaké jsou možnosti konfigurace ochran RE_6xx od společnosti ABB. Hlavní částí práce je poslední kapitola, kde se autor práce věnuje možnostem spolupráce mezi IEDs od firem ABB a Siemens. Autor vychází z pracovního postupu dle standardu IEC61850 a doporučení ABB. V závěrečné části práce autor uvádí výsledky testování komunikace. Diplomová práce je přehledně a systematicky zpracována s dobrou grafickou úpravou. Bohužel práce obsahuje řadu gramaticky nesprávných tvarů a překlepů. Vzhledem k tomu že se autorovi nepodařilo zprovoznit oboustrannou GOOSE komunikaci mezi ABB a SIEMENS ochranami, nemohl splnit poslední dva body zadání v plném rozsahu. Autor by mohl uvést vice pohledů na řešení této problematiky. Avšak je možno tuto práci použít jako základ pro následné zkoumání této problematiky. Hlavní přínos této práce spatřuji v jejím samotném závěru, ze kterého vyplývá, že mezi dvěma ochranami od různých výrobců není definován jednotný standard pro jejich vzájemnou interoperabilitu.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 51991