PETRÁČKOVÁ, K. Zkouška mikrokompresního vzorku: numerická analýza [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Náhlík, Luboš

Studentka se samostatně zhostila ÚFM AV ČR, v. v. i. navrženého tématu, jímž bylo modelování vybraných aspektů mikrokompresní zkoušky za pomoci numerických metod, přičemž musela zvládnout řadu nových poznatků; modelováním za pomoci metody konečných prvků počínaje a základní orientací v problematice mechanických vlastností krystalů kovů konče. Předložená práce je svým záběrem interdisciplinární, kombinuje přístupy lineární mechaniky kontinua a numerické metody s materiálovými vědami, což ji činí, vzhledem k dosavadním zkušenostem studentky (3. ročník FSI VUT), po odborné stránce náročnou. Poznamenejme, že metoda experimentálního stanovení mechanických vlastností tenkých povrchových vrstev za pomoci mikrokompresní zkoušky je na ÚFM AV ČR, v. v. i. stále ve stádiu vývoje, přičemž se na tomto vývoji podílí i další studenti FSI VUT v Brně z Ústavu materiálových věd a inženýrství, kteří se zabývají návrhem vhodné metodiky provedení zkoušky. Výsledky dosažené v bakalářské práci představují přínos v oblasti interpretace naměřených dat, protože specifická geometrie zkušebního pilířku ve tvaru rotačně symetrického komolého kužele, tvořeného třemi odlišnými vrstvami – vrchní hliníkovou, jejíž vlastnosti jsou předmětem samotné zkoušky, wolframové mezivrstvy a křemíkového substrátu, znemožňuje prosté odečtení hledaných veličin ze záznamu zkoušky. Navíc je toto měření poznamenáno další komplikací, kterou představuje fakt, že povrchová vrstva je tvořena monokrystalem hliníku. Získané výsledky jsou ceněny také původci metody, prof. Tomášem Krumlem (ÚFM AV ČR) a Ing. Ivo Kuběnou (ÚFM AV ČR a ÚMVI FSI VUT v Brně), kteří již některá z doporučení vzali v úvahu při dalších testech. V současné době se také uvažuje o společné publikaci v některém z recenzovaných časopisů. Za příkladný považuji přístup studentky k řešení zadané problematiky. Studentka každý týden pravidelně konzultovala postup řešení své práce, projevovala zájem o řešenou problematiku i značnou tvůrčí invenci. K věcnému obsahu či formálnímu zpracování práce nemám žádné výhrady, proto navrhuji hodnocení A, a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zouhar, Michal

Předložená bakalářská práce je zaměřena na numerickou analýzu mikrokompresního vzorku, který lze experimentálně využít ke stanovení mechanických vlastností tenké povrchové vrstvy. Cílem práce bylo pomocí využití metody konečných prvků a systému Ansys vytvořit numerický modelu mikrokompresního vzorku a na tomto modelu studovat vliv specifické geometrie vzorku na hodnotu mechanických vlastností - modulu pružnosti v tahu. Na základě těchto výsledků bylo možné navrhnout vhodný postup pro vyhodnocení a interpretaci výsledků získaných z mikrokompresní zkoušky, které jsou zatíženy systematickou chybou. Práce je rozdělena do logických celků v nichž autorka postupně popisuje danou problematiku a postup řešení. V úvodu práce je provedena rešerše literatury a je zde uvedena teorie nutná pro řešení dané bakalářské práce. V kapitole 5 a 6 je popsáno experimentální měření - tvorba pilířku a jeho tlakové zatížení pomocí nanoindentačního přístroje. V následující kapitole jsou uvedeny experimentální výsledky zahrnující jejich vyhodnocení autorkou práce. Dále je uvedeno samotné řešení cílů bakalářské práce včetně stanovení dílčích vlivů (kuželovitost vzorku, vliv mezivrstvy, vliv substrátu) na stanovenou hodnotu modulu pružnosti v tahu jednotlivých vzorků. Na závěr práce autorka komentuje získané výsledky, ze kterých formuluje jasné závěry. Autorka se v předkládané práci vyjadřuje terminologicky správně a přesně. Práce má dobrou grafickou úpravu, dobrou jazykovou a stylistickou úroveň. V práci jsem nalezl drobnou nepřesnost, která však nesnižuje velice dobrý dojem z práce: V kapitole 1 Úvod je v druhém odstavci uvedeno: ,,Předložená bakalářská práce se zabývá numerickým modelováním nanoindentační kompresní zkoušky prováděné na hliníkovém filmu, který je napařen na křemíkovém substrátu s wolframovou mezivrstvou mezi hliníkem a wolframem.“ Mělo zde být nejspíš uvedeno …s wolframovou mezivrstvou mezi hliníkem a křemíkem. Bakalářskou práci autorky, která svým rozsahem a obsahem splňuje všechny vytčené cíle, ze kterých jsou vyvozeny relevantní závěry, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37146