ŠEVEČEK, O. Řešení obecných koncentrátorů napětí v anisotropních prostředích pomocí kombinace MKP a teorie komplexních potenciálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotoul, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 24771