URBANOVÁ, V. Posouzení ekotoxicity kontaminovaných matric vnášených do ekosystému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Zlámalová Gargošová, Helena

Autorka měla v rámci diplomové práce vybrat matrici, která je ve velkém měřítku vnášena do ekosystému a tuto pak posoudit z ekotoxikologického hlediska. Na podkladě literární rešerše vybrala čistírenské kaly, které tvoří velkoobjemový odpad se stále se zvyšující produkcí a které jsou po splnění požadavků na ně kladených vyhláškou č. 382/2001 o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, aplikovány na půdu jako hnojivo. Legislativně je nakládání s kaly omezeno pouze mezními hodnotami koncentrací rizikových prvků, avšak hodnocení ekotoxicity není vyžadováno. Vzhledem k tomu, že chemická analýza pro predikci účinků matric vnášených do ekosystému není dostatečná, byly zvoleny testy na organismech, které mohou být při aplikaci kalů ovlivněny. K teoretické části práce mám připomínku s tím, že se diplomantka měla více věnovat ekotoxikologickému hodnocení antropogenních matric s uvedením konkrétních příkladů, nikoli nejen na obecné rovině. Pro experimentální účely vybrala diplomantka kontaktní testy jak na živočišných organismech (Folsomia candida, Eisenia fetida, Heterocypris incongruens), tak na zástupci rostlin, a to na Lactuca sativa. Využívala nejen akutních testů (např. únikový test na žížalách a chvostoskocích, screeningový test na semenech salátu setého), ale i testů chronických (žížaly, chvostoskoci). Diplomantka provedla celou řadu testů, jejichž výsledky přehledně uspořádala do tabulek a smysluplně diskutovala, ačkoli ne vždy docházelo ke shodným trendům v ekotoxickém působení kalů na testované organismy, vyvodila studentka objektivní závěry. Mohu konstatovat, že diplomantka, pracovala zodpovědně, systematicky a poměrně samostatně, pro svou práci využila celou řadu testů, kdy příprava zejména testu na E. fetida není nenáročná. Její práci a celkový přístup k problematice hodnotím známkou A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Závěry práce a jejich formulace A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Kvalita zpracování výsledků A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vávrová, Milada

Přeložená diplomová práce je sepsána tradičním způsobem, pouze by bylo dobré věnovat více času její stylistické a mluvnické úpravě. Literatura z dané oblasti mohla být lépe citována, citace nejsou v souladu s normou. Téma diplomové práce bylo zajímavé, stanovené cíle byly splněny. Jsem však toho názoru, že autorka diplomové práce se v teoretické části měla věnovat ve větším rozsahu zejména kalům, jejichž problematiku dále řešila v experimentální oblasti. Pokud se týče kalů, bylo by vhodné si zjistit, zda je v současnosti vůbec zájem je aplikovat v zemědělství, tzn. zda lze tuto problematiku stále považovat za vysoce aktuální. V práci jsou uvedeny mezní hodnoty především pro rizikové prvky, nejsou konkretizovány nálezy organických polutantů. Opravdu neexistují žádné konkrétní údaje o jejich množství v kalech, a to ani v literatuře? Co ve skutečnosti znamená zkratka POPs? S jejím vysvětlením v seznamu zkratek nesouhlasím. Přesto však mohu konstatovat, že v rámci této diplomové práce byly získány některé údaje, které bude možné dále rozširovat v navazujících diplomových pracech. Práci hodnotím kasifikačním stupněm "B".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Využití literatury a její citace C
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Logické členění práce A
Úroveň jazykového zpracování B
Závěry práce a jejich formulace A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Kvalita zpracování výsledků A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 67432