STRAKA, M. Využití fotovoltaických systémů v Off-grid aplikacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Baxant, Petr

Student Michal Straka ve své diplomové práci řeší aktuální a praktické otázky využití solárních systémů pro napájení samostatných objektech mimo napájecí síť. Během řešení diplomové práce diplomant pracoval průběžně a bez vážnějších problémů. Na konzultace chodil připraven a s věcnými dotazy. Téma je zpracované systematicky a práce splňuje zadání. Velice kladně hodnotím zejména rozsáhlý přehled komponent pro solární systémy a jejich hodnocení a techické parametry. Za velmi pozitivní příspěvek a výsledek práce diplomanta lze považovat vlastní program zpracovaný v tabolkovém kalkulátoru MS Excel, pomocí nějž lze nadimenzovat kompletní solární systém. Do budoucna lze tento program dále snadno rozšiřovat a doplňovat dalšími zařízeními. V ukázkové aplikaci je jen několik základních typů komponent. Práce má praktické využití a její přínos je v současné době velice aktuální zejména v malých aplikacích. Rozhodně najde své uplatnění měziu řadou zájemců o dané téma, zejména dnes, když ceny komponent pro solární systémy jsou již přijatelné a stále klesají. Doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Macháček, Jan

Úkolem předkládané diplomové práce bylo studium možností využití fotovoltaických systémů v off-grid aplikacích, přičemž mezi hlavní úkoly patřilo řešení problematiky dimenzování fotovoltaických systémů pro autonomní provoz a následný návrh jednoduchého programu pro podporu tvorby a návrhu těchto systémů. Nutno konstatovat, že toto zadání diplomové práce bylo bezezbytku splněno, ba co víc v bodě návrhu programu bylo zadání splněno nad rámec zadání. Použité metody řešení jsou adekvátní, stejně tak postup a rozsah řešení zvolené problematiky evidentně jeví známky inženýrského přístupu. Práce vykazuje vysoký stupeň originality a nezanedbatelný je i vlastní přínos diplomanta, který vytvořil ojedinělou aplikaci pro návrh a hodnocení off-grid fotovoltaických systémů. Dosažené výsledky a závěry jsou v práci dostatečně interpretovány a diskutovány. Velice kladně hodnotím využitelnost výsledků v praxi (či teorii), jelikož diplomant v práci namodeloval zcela reálné příklady fotovoltaické off-grid aplikace. Po formální stránce je práce zcela v pořádku, obsahuje veškeré náležitosti, které se u práce tohoto typu očekávají. Grafická, stylistická a pravopisná stránka práce je na dobré úrovni, bohužel se na několika místech práce vyskytují neobratné formulace a překlepy, které kazí výsledný dojem z práce. Práce obsahuje i dostatečný počet citací a z textu je patrná práce s adekvátní literaturou. K předkládané diplomové práci mám následující připomínky a dotazy: • Na straně 13 diplomant konstatuje, že FV systémy mají nulové emise škodlivých plynů. S tímto tvrzením si dovolím nesouhlasit. K často opomíjeným faktům patří skutečnost, že výroba jednotlivých FV panelů a komponent pro FV systémy není bezemisní. • Na straně 13 (ale i na jiných místech) diplomant používá formulaci, že činnost systému nebo dodávka energie je „bezvadná“. Co si pod pojmem „bezvadná dodávka“ mám představit? • Kapitola „Cíle práce“ dubluje abstrakt práce. V této kapitole měly být patrně formulovány (uveden výčet) jednotlivé hlavní a vedlejší cíle, jejichž splnění by se pak diskutovalo v závěru práce. • Práce obsahuje několik překlepů, špatných pádů sloves a nevhodných výrazů. Jedním za všechny je slovo „nejefektivnější“. • Ceny jednotlivých komponent uvedené v práci a ve výpočetním programu jsou uvedeny včetně DPH. Z čistě obchodního a praktického hlediska (změna DPH) by bylo dobré a nutné zavést do programu možnost výpočtu a vyhodnocení cen i bez DPH. • V tabulce 8-1 je chybně uvedena jednotka úrokové míry. Jako jednotka je uvedeno (%) ačkoliv úroková míra i je bezrozměrná veličina.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 51987