LEKEŠ, P. Automatizace trati pro měření vodních ventilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šedivá, Soňa

Cílem diplomové práce, jejíž zadání si student přinesl z firmy Honeywell, bylo provést posouzení stávajícího stavu testovací trati pro měření charakteristik vodních ventilů, návrh zlepšení trati a naprogramování automatického ovládání trati v programu LabVIEW. Projekt navazoval na předchozí semestrální práci. Během letního semestru se student zaměřit na návrh a realizaci programu pro ovládání trati. V letních měsících se zaměřil na úpravy programu, které mu byly obhajoby v červnu vytýkány. Bohužel se množství práce, které udělal na programu, nepromítlo do psané formy práce. Hlavně poslední část práce byla dokončována a dopisována poslední týden před odevzdáním, což se na ní projevilo. Přestože je diplomant studentem kombinované formy studia, probíhaly konzultace jak písemnou formou, tak se student dostavoval na domluvené osobní konzultace s vedoucím.

Navrhovaná známka
D
Body
69

Posudek oponenta

Havlíková, Marie

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou automatizace testovací tratě pro měření vodních ventilů. Jedná se o externí zadání a diplomová práce byla realizována ve spolupráci s firmou Honeywell. Zadání práce lze hodnotit jako středně obtížné. Diplomová práce je rozčleněna do 9 kapitol včetně úvodu a závěru o rozsahu 78 stran textu. Součástí práce je seznam obrázků a použitých literárních zdrojů, chybí seznam tabulek. Na přiloženém elektronickém nosiči se jako Příloha 1 nachází složky souborů s naměřenými daty, vytvořený program se zdrojovým kódem (30 souborů ve formátu .vi) a videomateriál. Struktura a členění diplomové práce koresponduje se zadáním práce, i když názvy některých kapitol nejsou výstižné a názorné jako např. Definice nevyhovujících oblastí (kap. 4), Řešení definovaných nedostatků (kap. 5). Teoretická část diplomové práce je obsažena v kap. 2 – kap. 4, praktická část následně v kap. 5 až kap. 7. Diplomant uvádí v seznamu 25 literárních zdrojů, z nichž je 19 internetových. Literární zdroje [1], [2], [3], [4], [5], [10], [13], [15], [16], [17], [20], [23] nejsou v textu diplomové práce citovány. Součástí teoretické části práce je literární rešerše z oblasti regulačních ventilů, viz kap. 2. Úroveň obrazové dokumentace je nízká a to zejména úroveň grafických závislostí, kdy se jedná o nestandardní provedení bez jednotek na osách, viz Obrázek 4, Obrázek 6. Vzorec na str. 13 není očíslován a nejsou uvedeny vysvětlivky použitých symbolů. Dále chybí odkazy na Obrázek 3 a Obrázek 5. Přehlednost textu této části diplomové práce je snížena tím, že není dodržen jednotný zápis parametrů (velká i malá písmena pro parametr kv, Kv). Diplomant používá místy nesprávných odborných termínů, zejména pokud se jedná o názvy regulačních tlakových ventilů DPCV a DICV. Nejedná se o „regulátor diferenciálního tlaku nebo „regulátor konstantního průtoku, ale o regulační ventil diferenčního tlaku, nebo o tlakově nezávislý regulační ventil (součástí těchto ventilů je i regulátor diferenčního tlaku). Rovněž často diplomant používá nesprávný termín diferenciální tlak pro tlakovou diferenci. V kap. 3 je uveden popis stávajícího stavu testovací trati na externím pracovišti pro měření charakteristik vodních ventilů. Popis hodnotím jako velmi zjednodušený a to zejména popis elektrické části systému v rozsahu 9 řádků textu. Chybí blokové a elektrické schéma systému (testovací trati). Názvy obrázků jsou nekonkrétní a chybí na ně odkazy v textu. Popis software je vzhledem k nečitelné obrazové dokumentaci a chybějícím symbolům nastavovaných veličin a parametrů poměrně nepřehledný. V textu nejsou odkazy na Tabulku1 – Tabulku 8. V kap. 4 je uvedena analýza a popis důvodů nevyhovujícího stavu technického řešení stávající testovací trati vodních ventilů. Tuto část hodnotím kladně s výhradou, která se týká znovu chybějících symbolů pro měřené veličiny a také zavedení další úrovně číslování (pouze jedna podkapitola 4.1). V kap. 5 diplomant popisuje možná řešení analyzovaných nedostatků stávající zkušební tratě. Z použitých formulací lze usuzovat, že některá řešení jsou výsledkem týmové spolupráce, viz kap. 5. 5 (Pro modifikaci hydraulické části byly představiteli firmy Honeywell vybrány ventily…“). Styl nepřesných slovních formulací odpovídá více pracovním poradám než jednoznačnému odbornému popisu. Připomínky mám rovněž k formální stránce: znovu chybí odkazy na některé obrázky a tabulky a v této kapitole jsou odkazy na aktuální obrázky posunuty o jedno číslo. V kap. 6 je uveden popis realizace modernizované zkušební tratě. Popis je bez důsledného a shodného značení komponent zkušební trati v textu a v obrazové dokumentaci nepřehledný a ztrácí se orientace, viz kap. 6. 2 (baterie 5/2 ventilů v textu, baterie ventilů S9 na Obrázku 25). Odkazy na obrázky v této kapitole jsou na několika místech textu posunuty o 2 čísla. Popis funkce elektrické části vykazuje množství netechnických výrazů jako např. „kaskáda proudových chráničů, „vylepšení ochrany před nebezpečným dotykem“, doplňková ochrana před nebezpečným dotykem“ (správný výraz je doplňková ochrana proudovým chráničem). Rovněž výraz „měřicí a ovládací rozvádeč“ nepovažuji za správný. Při popisu softwarové části diplomant uvádí různý zápis označení produktů NI LabVIEW (Labview, LabView). Velmi obtížně lze dekódovat přiřazení kanálů použitých karet NI uvedených v Tabulce 14 – Tabulce 17 k virtuálním kanálům na blokovém schématu, viz Obrázek 35. V kap. 7 diplomant prezentuje dosažené výsledky z ověřovacích měření v podobě 3 grafických závislostí a jedné závislosti, která nebyla realizována a je nazvána „demonstrací výsledku“. Interpretace grafických závislostí je velmi sporná a jejich slovní popis bez symbolů měřených veličin je nepřehledný a neodborný. Zobrazené závislosti v grafech na Obrázku 41 – Obrázku 43 vykazují hysterezi a je nemožné jednoznačně přiřadit měřenou závislou veličinu k nezávislé nastavované veličině. Diplomant splnil zadání diplomové práce, jejímž výstupem byla inovace testovací tratě pro vodní ventily ve firmě Honeywell a program v prostředí LabVIEW pro sběr a vizualizaci dat pomocí uživatelského prostředí. Souhrnně lze konstatovat, že předložená diplomová práce je po formální a odborné stránce na uspokojivé úrovni. Přes uvedené výtky doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 77441