KROPÁČ, J. Pokročilý výpočtový nástroj pro návrh systému čištění spalin z procesu termického zpracování odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bébar, Ladislav

Tématem disertační práce Ing. Jiřího Kropáče bylo vypracování podkladů pro rozšíření výpočtového systému W2E (Waste to Energy) o výpočtové bloky představující technologické uzly používané pro snížení emisí znečišťujících látek ve spalinách. Softwarový systému W2E, který je dlouhodobě vyvíjen na školitelském pracovišti autora (Ústav procesního a ekologického inženýrství), je doposud určen především pro řešení bilancí v termickém bloku a v zařízeních pro využití tepla. Záměrem práce bylo vytvořit soubor dat a poznatků, který je založen na publikovaných provozních zkušenostech, doporučovaných pracovních podmínkách i teoretických poznatcích k operacím uplatňujících se při čištění spalin, aby ve spojení se softwarovým systémem W2E bylo možno navrhovat i posuzovat alternativní technologická řešení procesu termického zpracování odpadů. K obhajobě předkládá disertant poměrně obsáhlou práci, která zahrnuje několik tematických okruhů. V úvodní části se autor zabýval problematikou termického zpracování odpadů, kterou hodnotil jak z hlediska efektivnosti využití uvolněného tepla, tak z pohledu účinnosti a náročnosti bloku pro čištění vzniklých spalin. Jádro práce disertanta spočívá v kapitolách č. 4 a 5, které jsou věnovány návrhu postupů pro modelování systému čištění spalin pomocí W2E a aplikačním možnostem tohoto systému. Oceňuji rovněž shromáždění a utřídění literárních informací k publikovaným provozním zkušenostem k účinnosti různých postupů používaných k čištění spalin, což disertant uvedl v přílohové části své práce. Výsledky práce Ing. Ing. Jiřího Kropáče hodnotím pozitivně a byly školitelským pracovištěm využity i v rámci výzkumného záměru MŠM 0021630502. Předkládanou disertační práci doporučuji k obhajobě. V Brně dne 15.10.2012 Doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klemeš,, Jiří

Navrhovaná známka

Ucekaj, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 62946