ZDĚBLO, J. Totální endoprotéza kolenního kloubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Florian, Zdeněk

Bakalář zcela samostatně a na výborné úrovni zvládl rešeršní studii, tak obsáhlého tématu, jakým problematika TEP kolenního kloubu bezesporu je. Přestože v průběhu studia neměl výuku Ansysu byl schopen na požadované úrovni se s tímto systémem seznámit natolik, že vytvořil výpočtový model kolenní TEP na požadované úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marcián, Petr

Předkládaná bakalářská práce v rozsahu 59 stran se zabývá aktuální problematikou totálních endoprotéz kolenních kloubů. Jedná se o téma z oblasti biomechaniky velkých kloubů. Celá práce je vhodně strukturována a využívá principů systémového přístupu k řešení problémové situace. Autor provedl bohatou rešeršní studii používaných totálních náhrad koleních kloubů při níž čerpal jak z tuzemské tak zahraniční literatury. Velice pečlivě je zpracovaná kapitola „Vývoj endoprotézy kolenního kloubu“, kde je uvedena historie výroby totálních endoprotéz a jejich rozdělení. V následující kapitole jsou, pospány nejpoužívanější materiály pro výrobu kolenních náhrad včetně historického vývoje. V poslední kapitole autor provedl výpočtové řešení dříku tibiální komponenty a to analytickým způsobem a numerickým pomocí metody konečných prvků. Pro numerické řešení využil software ANSYS. Uvažoval při tom situaci, kdy došlo k úbytku kostní tkáně pod tibiální komponentou. V závěru práce pak srovnal analytické a numerické řešení a na základě výsledků posoudil charakter namáhání celé soustavy a určil nebezpečná místa na konstrukci. Z formálního hlediska je práce srozumitelně a pečlivě napsaná. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37155