GRABOŃ, M. Větrná elektrárna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

Práce mapuje možnosti větrné energetiky na území ČR - je převážně rešeršního charakteru, vlastní přínos je nevýznamný. V závěru jsou správně definovány přínosy a potenciální rizika větrné energetiky zejména z ekonomického hlediska. Za dobu zpracovávání BP udělal zahraniční student velké pokroky v bezchybnosti písemného projevu, což dokumentuje tato BP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Škvařil, Jan

Autor svou práci věnuje tématu větrných elektráren. Věnuje se větru jako zdroji obecně, aspektům konstrukce VE, vlivu VE na ŽP a také ekonomickému hodnocení. Práce má obsahově průměrnou úroveň, daly by se jí vytknout některé podivné formulace (pravděpodobně způsobené tím, že autor není rodinným mluvčím). Kromě toho je závěrečná kapitola práce podle mého názoru příliš stručná a nevýstižná. K formální stránce této práce mám následující výhrady: - práce postrádá prohlášení autora o původnosti práce (dle Směrnice rektora č.2/2009 - článek 9) - autor nerespektuje nutnost používat metodiku bibliografických citací dle českých norem - ISO 690 (kapitola 8) a nerespektuje citační etiku (odkazování na použitou literaturu přímo z textu) - číslování obrázků začíná od Obrázku 2 (nikoliv Obrázek 1 - strana 12) - nesedí číslo obrázku při odkazování z textu (strana 13) - tabulka na str. 34 je označena jako "Obrázek 15" I přes zmíněné nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 37152