OSIČKA, A. Návrh matematického modelu větrné elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Radil, Lukáš

Student se v první části zabýval konstrukcí větrných elektráren. Základem práce je pak model větrné elektrárny v softwaru Mathematica. Pro zefektivnění práce se přistoupilo k programu MathModelica pro simulaci chodu generátoru. Posledním krokem bylo projení obou systémů do jednoho celku. Právě poslední krok splněn není z důvodu objektivních problémů s částečnou (a dočasnou, jak student zmiňuje v závěru) nekompatibilitou obou softwarových řešeních. Poslední bod splněn není, protože se nepodařilo získat relevantní data o vlastnostech konkrétního generátoru, a proto by porovnání nebylo vypovídající. Práce jako celek odpovídá zadání. Student k práci přistupoval velmi svědomitě. Velmi kladně hodnotím zejména práci s literaturou, kde student čerpal i z renomovaných věděckých zdrojů (IEEE, ISI, Scopus aj.). Práci hodnotím stupněm A a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mastný, Petr

Předložená práce působí velmi kompaktně, avšak nejsou splněny všechny body zadání práce - nebylo provedno srovnání simulací s reálnou větrnou elektrárnou. Autor však velmi zdařile a podrobně popsal jednotlivé typy větrných elektráren a jeho přínos lze spatřit především v sestavení matematického modelu v prostředí Mathematica. Výsledky matematických simulací jsou zpracovány velmi dobře a svědčí o dobré orientaci autora v této problematice. I přes nesplnění všech bodů zadání hodnotím práci velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 51979