CHURÝ, T. Stanovení modálních charakteristik celokompozitového křídla s využitím MKP metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šplíchal, Jan

Předkládaná diplomová práce s názvem Stanovení modálních charakteristik celokompozitového křídla s využitím MKP metod autora Bc. Tomáše Churého má 61 stran a 16 příloh členěných do 7 kapitol. V práci se autor zabývá tvorbou podrobného MKP modelu křídla kluzáku a jeho redukcí na nosníkový MKP model. U obou modelů jsou následně určeny vlastní frekvence pomocí modální analýzy. V kapitole 2 „Definice základních údajů o letounu“ jsou uvedeny základní technické parametry kluzáku a muška. V kapitole 3 „Historie“ je nastíněn vývoj konstrukce kluzáků. V kapitole 4 „MKP model“ je popsána tvorba geometrického modelu a dále pak tvorba samotného podrobného MKP modelu. Tuto kapitolu by bylo lepší pro větší přehlednost rozdělit na dvě samostatné kapitoly tedy na kapitolu „Tvorba geometrie“ a „MKP model“. Dále v této kapitole chybí popis použitých elementů a některé elementy zde nejsou zmíněny vůbec. Dále pak uvedené materiálová charakteristiky v příloze 10 ne zcela odpovídají standartním materiálovým charakteristikám. Dále tato kapitola obsahuje poměrně podrobný popis metod řešení modální analýzy a samotné výsledky modální analýzy podrobného MKP modelu křídla. Tato část tedy výsledky MKP analýzy by si opět zasloužila vlastní a rozsáhlejší kapitolu. V kapitole 5 „MKP nosníkový model“ je popsán postup stanovení jednotlivých charakteristik pro zadání vlastností nosníkových elementů, opět v této kapitole chybí popis použitých elementů. Dále pak zhodnocení výsledků a ladění nosníkového modelu je značně zjednodušené a jistě by si zasloužilo mnohem větší pozornost. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Cejpek, Jakub

Student se zabývá modální analýzou křídla větroně G304. Cílem práce je zhotovit tuto analýzu za pomoci dvou kvalitativně odlišných MKP modelů. Dále má student za úkol stanovit rozdíly ve výsledcích těchto dvou modelů. V úvodu je stroze a neúplně odůvodněna potřeba znalosti modálních charakteristik křídla. Následuje popis letounu G304, jehož křídlo bude student analyzovat. Ve 4. kapitole je krátce pojednáno o historii vývoje kluzáků. Čtenář by očekával, že se z této kapitoly dozví více o vývoji konstrukce a vlivu na tuhost křídla jako takového. Avšak informativní těžiště leží spíše v historicko-aerodynamické oblasti. V kapitole nazvané MKP model se čtenář dozvídá nicneříkající útržky informací o použitém software, počtu křivek a ploch. Zajímavějšími údaji by byl detailnější popis konečnoprvkového modelu. Na straně 23 je uveden počet plošných TRI a QUAD elementů, zatímco na obrázku 4.6 jsou (mimo uvedené) vidět i elementy HEX. Ilustrace okrajových podmínek by zasloužily lepší znázornění. Okrajové podmínky zadních čepů nejsou zcela korektní (obrázek 4.13). Kapitola "5.1 Redukce" popisuje, jakým způsobem student transformoval plošný model do ekvivalentního nosníkového modelu. Kvalita a rozsah ilustrací k této kapitole je slabší. Student porovnává výsledky obou modelů formou tabulky na straně 56. Tyto výsledky jsou dále prezentovány v přílohách formou obrázku. Je škoda, že nebyl proveden jednoduchý schematický rozbor ohybových módů (například porovnání poloh kmiten). Základním kamenem jakékoliv MKP analýzy je validace nebo prohlášení, na základě čeho je model považován za reprezentativní. Předmětem této práce je křídlo, ke kterému je na Leteckém ústavu dostupných poměrně hodně údajů. Je škoda, že již vytvořený model nebyl validován metodou srovnání se zkouškou. Student vytvořil poměrně komplexní plošný MKP model křídla. Dále tento model redukoval do nosníkového modelu a provedl základní srovnání vlastních frekvencí.

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 81063