KUBIŠ, M. Optimalizace sběrného výfukového potrubí Škoda 1,2 MPI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Martin

Zadání diplomové práce pana Bc. Milana Kubiše vyžadovalo úspěšné zvládnutí znalostí z oblasti termomechaniky, včetně zvládnutí moderních počítačových výpočtových metod. K řešení diplomové práce diplomant přistupoval pečlivě a odpovědně, se snahou zvládnout jak část teoretickou, tak především samotnou výpočtovou analýzu kritických části výfukového potrubí v simulačním programu. Práce je jak po obsahové, tak i po grafické stránce na velmi dobé úrovni a cíle zadání byly splněny v celém rozsahu.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ramík, Pavel

Předložená diplomová práce Bc. Milana Kubiše zpracovává problematiku sběrného výfukového potrubí. V práci diplomant musel spojit řešení tepelných analýz s tepelně-mechanickými analýzami vedoucími až k určení veličin potřebných k hodnocení nízkocyklové únavy s využitím simulací kvazistatických stavů. Práce má poměrně obsáhlou odbornou náplň. Je propojena s experimentálním přístupem. Pro určení charakteristik těsnění bylo provedeno měření odpovídající chování těsnění při plošném a bodovém zatížení a toto chování zahrnuto do výpočtového modelu. Provedené výpočtové simulace pak odpovídají Schub-Riss testu, který je se sběrným potrubím v praxi prováděn. Práce obsažná po odborné stránce však vykazuje řadu nedostatků z hlediska logického uspořádání a zpracování. Např. obr. 8.8 by logicky měl předcházet obr. 8.1 až 8.7, neboť zobrazuje výchozí hodnoty pro určení rozložení teplot, které jsou zobrazovány dále. Kapitola 10 Měření charakteristik těsnění sběrného výfukového potrubí by měla předcházet výsledkům příslušných analýz (např. předřadit ji před nebo zařadit za kap. 6), protože tyto charakteristiky vstupují do výpočtového modelu a hodnotitel by měl být se způsobem jejich určení předem srozuměn. Nedostatky je možno nalézt také v odborném a stylistickém vyjadřování diplomanta. To se týká např. formulací v odstavcích na str. 18, dále např. formulace na str. 21, kde se konstatuje, že uvedeným způsobem vypočteme nestacionární teplotní pole, přičemž z popisu je zřejmé, že se může jednat jak o pole stacionární, tak nestacionární. Podobně na str. 31 diplomant uvádí, že „Úsek A-B odpovídá nelineárnímu elastickému zatěžování těsnění“ namísto „elastickému chování“. Taktéž popis některých obrázků není zcela odpovídající. Např. obr. 9.9 nese název „Zavazbení …“, přitom jsou ke stejnému obrázku přiřazeny i výsledky analýz, podobně jako u obr. 9.10 až 9.15. U těchto analýz bych očekával z toho plynoucí závěry. V práci rovněž nejsou číslovány rovnice (str. 33-34). Předložená práce obsahuje také některé pravopisné chyby (např. v nadpisu kapitoly 8 na str. 35). Celkově práce s odbornou náplní, kterou je možno ocenit, působí dojmem, že byla zpracovávána a dokončována pod časovým tlakem. Připisuji to skutečnosti, že diplomant je externím studentem a zaměstnancem významného podniku oblasti automobilového průmyslu. Z formulace cílů práce porovnáním s výsledky dosaženými studentem vyvozuji, že zamýšlené cíle práce byly v požadovaném rozsahu splněny. Na základě výše uvedených skutečností doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 81066