KORDULA, Z. Ecodesign a jeho současný vliv na konstrukci výrobních strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Zahálka, Jiří

Předložená bakalářská práce je zaměřena na zpracování literární rešerše v oblasti ecodesignu strojních zařízení. Student splnil toto zadání a po vzájemné konzultaci doplnil další dílčí cíl, kterým bylo vyhodnocení konkrétního měření. Literární rešerše je zpracována přehledně a obsahuje všechny důležité aspekty řešené problematiky od popisu legislativního prostředí, přes metody pro ecodesign až po současné trendy výrobců v této oblasti. Přínos práce spočívá ve vyhodnocení měření spotřeby chladicí kapaliny a stlačeného vzduchu na obráběcím centru MCV 754 QUICK. Výsledky zpracované studentem se dále použijí pro práci pracovníků ÚVSSR, FSI VUT v Brně. V celé práci se objevuje menší množství stylistických a gramatických chyb. Celkově je práce na dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tůma, Jiří

Student provedl rešerši shrnující současné legislativní a normativní požadavky týkající se problematiky energeticky úsporných obráběcích strojů. Dále se student zabýval jednotlivými nástroji managementu, podle nichž je možné stroj, popřípadě jeho koncept, vyhodnotit po stránce možných dopadů na životní prostředí. Na závěr jsou provedeny rozbor a vyhodnocení měření spotřeby stlačeného vzduchu a řezné kapaliny během obráběcího procesu. Práce se danou problematikou zabývá komplexně, nicméně byly vzneseny následující připomínky: - Vzhledem k rozsahu práce je zde příliš věnována pozornost legislativním požadavkům a normám, kde by stačil stručnější popis. - V kapitole 3 Nástroje ecodesignu chybí zhodnocení jednotlivých metod, v jaké podobě jsou jejich výstupy a jak je možné je v praxi využít. Tato kapitola by na rozdíl od té předchozí měla být méně stručná. - Praktické příklady přístupu ecodesignu u výrobních strojů, tedy kapitola 4 Ecodesign, výrobci a uživatelé je zde zestručněna na 3 strany, kde se uváděná opatření neřadí zrovna mezi nejnovější trendy a závěry jednotlivých odstavců jsou poněkud diskutabilní. - Literatura uvedená v seznamu na konci práce obsahuje 31 položek, v textu je ale odkaz pouze na 22 položek, v jednom případě dokonce na položku 45. - Norma JIS TS B 0024-1 je pouze jednou z částí normy JIS TS B 0024, která se zabývá způsobem měření spotřeby energie u frézek. Další pasáže (2,3 a 4) se zabývají soustruhy, bruskami naplocho a bruskami na kulato. Obr.2 Obrobek s hranou podstavy 120mm odkazuje na obrázek o rozměrech podstavy 240mm. Problematika ecodesignu je v současnosti velmi aktuální téma, kterým je nutné se zabývat a není lehké se v této problematice zorientovat, popřípadě vyvozovat závěry. I přes množství připomínek se jedná o práci, která splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 81065