KIJOVSKÝ, F. Fotovoltaický on-grid systém s akumulací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mastný, Petr

Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku návrhu fotovoltaických systémů v hybridním provedení s akumulací elektrické energie. Autor velmi dobře popisuje jednotlivé komponenty energetického systému a část práce je také věnována popisu možných využitelných akumulačních systémů. V rámci technického řešení autor vychází z energetických potřeb objektu a na základě energetické analýzy navrhl hybridní fotovoltaický systém. Součástí práce je energetická a ekonomická analýza navrženého energetického systému, což velmi rozšiřuje pohled na možný další vývoj v této oblasti. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě. Otázka: Na straně 55 v tabulce 9-4 jsou uvedeny plošné výměry FV panelů pro šikmou střechu - Jaký je sklon střechy?

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Vavera, Miroslav

Předloženou diplomovou práci hodnotím jako velmi přehlednou a obsahující všechny podstatné náležitosti, které pokrývají zadání práce. Autor přehledně shrnuje vstupní situaci, podmínky pro návrh fotovoltaického systému a také skupiny produktů potřebné pro jeho realizaci. Považuji za pozitivní, že pro návrh hybridního systému byla zvolena konkrétní stavba rodinného domu a její provozní parametry. V kombinaci s porovnáním se standardním fotovoltaickým systémem bez akumulace jsou přehledně demonstrovány výhody a nevýhody obou řešení. Výběr a využití studijních pramenů hodnotím jako odpovídající tématu práce. Po formální stránce považuji práci za velmi dobrou, kladně hodnotím využití doprovodných ilustrací a vizualizaci kalkulovaných hodnot. Z pohledu praktického využití jsou použitelné především výsledky ekonomického zhodnocení navrženého systému a zpracované citlivostní analýzy, která demonstruje, že využití malých fotovoltaických systémů, ať již s akumulací či bez akumulace vyrobené energie, je v dnešní době na hraně ekonomické návratnosti a tato skutečnost je do budoucnosti relativně málo ovlivnitelná i výraznější změnou okrajových parametrů. Na kritickou stranu svého hodnocení bych přiřadil drobné nepřesnosti, kterých se autor dopustil při hodnocení výchozího legislativního rámce (podmínky pro stanovení rozhodujícího okamžiku pro přiznání podpory FV elektrárny), z pohledu celkového zaměření práce se však nejedná o podstatné chyby, navíc v těchto oblastech panují někdy nejasnosti i mezi odbornou veřejností. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 51964