HEŠOVÁ, T. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu stavební pozemek v lokalitě obce Blížkovice a jejího okolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Klika, Pavel

Studentka splnila cíle diplomové práce. V dostatečném rozsahu řešila zadanou problematiku, úroveň zpracování jak teoretické práce je na odpovídající úrovni. V analytické části se studentka mohla více věnovat vyhodnocení jednotlivých metodik. V závěru jsou vypočteny procentuální rozdíly jednotlivých výsledků avšak pro jednotlivé pozemky. Chybí mi tak analytické zhodnocení výsledků a průměrné hodnoty rozdílů cen. Po formální stránce je práce velmi dobře zpracovaná, přehledná s velmi pěknou grafickou úpravou. Práce může být dobře použita jak pro praktické tak teoretické využití, využití je mírně sníženo ne zcela kvalitním vyhodnocením výsledků. Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň diplomové práce B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
B

Posudek oponenta

Hrubanová, Michaela

Diplomová práce je zpracována kultivovaně, obsahově i formálně splňuje zadané cíle, i všechny nároky kladené na diplomovou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Studentka splnila zadaný cíl diplomové práce.
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Zvolený přístup ke splnění cíle je správný, v textu diplomové práce mohly být podrobněji rozvedeny úvahy a vlastní komentáře autorky.
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B V diplomové práci mohlo být porovedeno ověření dat vstupujících do databáze a následných výpočtů.
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Obtížnost a správnost řešení A Vybraný způsob řešení hodnotím kladně, výsledky práce odpovídají zadaným úkolům.
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přínos pro praktické i teoretické využití A Z praktického hlediska je tato práce přínosem pro stanovení ceny stavebních pozemků v Městysi Blížkovice.
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná jazyková úroveň A Uspořádání textu je logické, použité odborné pojmy a formulace jsou na velmi dobré úrovni.
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Písemná a grafická úprava diplomové práce je velmi dobrá. Práce je vhodně doplněna tabulkami i grafy.
A

eVSKP id 37175