VAŠICA, R. Měření zpomalení motocyklů při brzdění motorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Albert

Práce beze zbytku splnila zadání a student při organizaci měření a zpracování výsledků prokázal schopnost samostatně řešit zadaný problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Jednotlivé zadané cíle byly beze zbytku splněny.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část obsahuje poměrně vyčerpávající informace o příčinách jízdních odporů.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Měřeno bylo s celkem 9 motocykly, z každým zpomalení z různých rychlostí a na různé převodové stupně (kromě variátorových)
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Formální úprava odpovídá danému typu práce.
Odborná úroveň diplomové práce A Teoretická i praktická část jsou na velmi slušné odborné úrovni a odpovídají tomuto typu práce.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce byla zadána s cílem zajistit hodnoty zpomalení motocyklu při brzdění motorem pro praktické využití ve znalecké činnosti. Toto bylo jednoznačně naplněno.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Student velmi dobře zpracoval rešeršní část a zejména v teoretické části cituje řadu zdrojů. Zahraničních zdrojů mohlo být i více.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Semela, Marek

Práce splnila cíl, doporučuji její obhajobu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Práce obsahuje jednotlivé cíle, není však uspořádána systematicky, logicky ani vyčerpávajícím způsobem.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Měření bylo zvoleno a připraveno dobře.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Práce obsahuje velmi málo informačních zdrojů z toho žádné zahraniční prameny. Použité přístroje mají určitá omezení při užití na jednostopém vozidle, což nebylo vysvětleno. Použité obrázky jsou nízké kvality, posluchač si nedal práci ani s jejich úpravou po skenování.
Obtížnost a správnost řešení C Zpracování uvedeného souboru výsledků nebylo statisticky vyhodnoceno ani adekvátně zpracováno a porovnáno.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Výsledky jsou použitelné při teoretické výuce i praktické činnosti např. soudních znalců.
Odborná jazyková úroveň C Chyba je přímo v českém názvu práce (meření spomalení). Jazyk práce celkově práce nepůsobí příliš odborně.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Viz výše.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 70862