MALÁ, J. Územní plánování v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Superatová, Alena

Práce je obsáhlá a je výsledkem zpracovaného množství informací, které studentka získala přímo z praxe, od jednotlivých pracovníků, kteří pracují v územním plánováním. Jejich informace shrnula, analyzovala a zaujala k ním postoj. Práce je velmi zdařilá a po odborné stránce výborná. Známka je snížená z důvodu formálního zpracování diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B V diplomové práci není úplný seznam zdrojů. Chybí citace především u obrázků v práci, na mnoha místech není u přímých citací uvedená strana, ze které se čerpá.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D Práce není zpracována v šabloně, která je studentům poskytována. Obsah je zpracován netradičním způsobem, některá čísla kapitol chybí (např. III. 1. b) je uvedena, ačkoliv chybí III. 1. a)). V práci je různé zarovnání textu a různě volené mezery mezi řádky.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Úroveň zpracování teoretické části je na výborné úrovni, studentka popsala výstižně danou problematiku.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Analytická část je velmi dobrá, práce však obsahuje méně vlastních poznatků při řešení problémů spojených s územním plánováním.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Práce shrnuje a vysvětluje danou problematiku a usnadňuje laické veřejnosti orientovat se při konkrétních případech v praxi.
Odborná úroveň diplomové práce A Studentka se seznámila s danou problematikou nejenom z hlediska teoretického, ale i z hlediska praktického. Komunikovala z pracovníky, kteří pracují v oblasti územního plánování a zaujala postoj k jednotlivým problémům.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Lorencová, Marie

Celkově diplomovou práci považuji za velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Studentka se ve své práci v souladu se zadáním zabývá územním plánováním v praxi. Diplomovou práci považuji za úplnou.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A K řešení cíle diplomové práce zvolila studentka adekvátní přístup. Teoretická i praktická část je vypracována v rozsahu a na úrovni odpovídající zvolené problematice. Velmi kladně hodnotím studentčinu schopnost zajišťování a dohledávání potřebných podkladů a informací.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Práce je zpracována na velmi dobré úrovni.
Obtížnost a správnost řešení B Obtížnost řešení odpovídá požadavkům na diplomovou práci. V práci však shledávám i jisté nesprávné, případně zavádějící informace, např. na stranách 27 a 28, kde se studentka věnuje typům obcí ze správního hlediska, nejsou vždy typy obcí shodně popisovány. Navíc schéma znázorňující typy obcí není doplněno označením ani zdrojem, ze kterého bylo čerpáno.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Odborné i laické veřejnosti je v práci přiblíženo, jaké možnosti mají občané při zasahování do územního plánování. Práce je přínosná zejména díky konkrétním podrobně popsaným případům.
Odborná jazyková úroveň C V práci se místy vyskytují překlepy a další jazykové nedostatky. Studentce bych vytkla, že mezi použitými zdroji nejsou uvedeny všechny publikace, ze kterých čerpala, jak je zřejmé z poznámek pod čarou. U citací nejsou vždy dodrženy všechny zásady. Celkově odbornou jazykovou úroveň hodnotím jako dobrou.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Studentka zvolila neobvyklé číslování kapitol. V práci bych uvítala více diagramů nebo přehledných tabulek, případně mapy či obrázky ke konkrétním příkladům. Text není v práci jednotně zpracován. Celkově písemnou a grafickou úpravu považuji za dobrou.
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 70785