BRYM, J. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků ve vybrané lokalitě v okrese Žďár nad Sázavou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Lorencová, Marie

Celkově diplomovou práci považuji za dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Práce je vypracována v běžném rozsahu a v souladu se zadáním, tedy zabývá se posouzením vlivu územního plánování na cenu pozemku ve vybrané lokalitě v okrese Žďár nad Sázavou.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Student v teoretické části práce popsal základní pojmy a metody ocenění pozemků. V kapitole 1.3.7 Porovnání pomocí indexu odlišnosti bych očekávala podrobnější popis samotné metody a to zejména s ohledem na skutečnost, že je používána v praktické části práce. A naopak popis metod, které v práci nejsou použity, bych uvítala stručnější a popřípadě doplněný o zdůvodnění, proč nejsou použity. Úroveň zpracování teoretické části je průměrná.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Student použil ve své diplomové práci správné metody. Zařazení některých pozemků do databáze pro přímé porovnání však nebylo s ohledem na jejich polohu vhodné. Úroveň zpracování analytické části, stejně jako teoretické části, je průměrná.
Odborná úroveň diplomové práce C Celkovou odbornou úroveň práce hodnotím jako dobrou.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Přínos práce spatřuji pouze v praktické části. Odborné i laické veřejnosti je přiblížen vliv územního plánování na zjištěnou a obvyklou cenu avšak pouze u jednoho pozemku ve městě Velká Bíteš.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Student v těle diplomové práce řádně cituje a označuje zdroje u tabulek a obrázků, pouze v přílohách zdroje chybí. V seznamu použitých zdrojů bych s ohledem na řešenou problematiku očekávala i stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Uspořádání i úprava diplomové práce je velmi dobrá. Vytkla bych pouze nejednotnost záhlaví u obdobných tabulek, a že některé mapy jsou v práci uvedeny 2x (v těle práce i v přílohách).
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pertl, Marek

Z celkového hlediska hodnotím odevzdanou diplomovou práci jako průměrnou. Autor splnil zadané cíle, v práci se neobjevují zásadní nedostatky, nicméně práce nepřináší žádné zásadní závěry, ke kterým autor práce dospěl.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Student ve své práci splnil zadání, potažmo dílčí cíle, které byly zadány.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C Zvolený přístup k vypracování diplomové práce hodnotím jako dobrý. Aby však práce byla v praxi více použitelná, bylo by vhodné provést porovnání ve více lokalitách a dílčí výsledky pak vzájemně porovnat.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním. Použité metody považuji za adekvátní, avšak vybrané vzorky pro přímé porovnání nejsou zcela optimálně zvoleny s ohledem na lokalitu. Co se týče obvyklé ceny, tak by měl mít diplomant na paměti, že rozhodujícím faktorem je lokalita a pak opravdu není vhodné porovnávat Velkou Bíteš (město s 5 000 obyvateli v dosahu druhého největšího města Brna) s Havlíčkovým Brodem (západní okraj Vysočiny se vzdáleností měst 66 km) nebo s Jihlavou (krajské město s cca 50 000 tis obyvateli).
Obtížnost a správnost řešení C U vyhodnocování jednotlivých pozemků postrádám dílčí koeficient na případnou svažitost pozemků. V teoretické části, v kapitole 1.1.3 Pozemková parcela a parcela, u popisu scelování a dělení pozemků, postrádám informaci, že pro tuto skutečnost je nutné vyjádření stavebního úřadu. U popisu oceňování zemědělských pozemků není na str. 22 dokončeno, jak se postupuje v případě, kdy Státní pozemkový úřad České republiky potvrdí, že pozemek nemá a nikdy neměl přidělené BPEJ.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Autor se ve své práci věnoval tématu, které je a bude zajímavé v každém období, a tudíž se jedná o přínosnou práci zejména pro tu část populace, která zvažuje jakoukoliv investici do pozemku. Bohužel výsledky diplomové práce jsou velmi stroze vyhodnoceny. Postrádám vlastní autorovo doporučení, kdy je vhodné či nevhodné do pozemků investovat, o co by se měl případný investor zajímat, na co si dávat pozor atd.
Odborná jazyková úroveň B Odbornou jazykovou úroveň hodnotím jako velmi dobrou. Předložená práce obsahuje velmi málo nedostatků po jazykové stránce.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C K písemné části práce nemám výtek. Co se týče grafické úpravy, mohla by být práce na vyšší úrovni, obrázky v těle diplomové práce jsou hůře čitelné, vhodné by bylo také sladit velikost jednotlivých výřezů. Výhrady mám také k vytvořeným grafům, u kterých chybí popisy jednotlivých os a zejména pak ke grafu č. 1 na str. 67, kde vynesené hodnoty jsou zcela zaváděcí k poměru, jakým je graf znázorněn.
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 70387