VOJÁČKOVÁ, Š. Zhodnocení rizik vybraných způsobů spoření na penzi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Hlavním přínosem práce je kapitola 4.6 Riziková analýza. U ní autorka dospěla k - pro někoho možná překvapivým - závěrům. Témata, ke kterým by se měla autorka vyjádřit v rámci rozpravy: (1) Co je podle Vás hlavní příčinou toho, že se investiční fondy jeví jako nejméně rizikové? (2) Jaké další způsoby spoření na penzi mají domácnosti? A za jak rizikové (v porovnání s analyzovanými způsoby) je považujete? (3) V práci je využita míra inflace ve výši 2 % p.a., tj. inflační cíl ČNB (str. 20). Jaká je však aktuální míra inflace v ČR?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Studentce pro teoretickou část zcela určitě nepostačovaly poznatky získané pouze studiem, ale důkladnou literární rešerší o teoretických východiscích a současném stavu řešené problematiky.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Po formální stránce lze vytknout zejména rozsah diplomové práce (cca sto stran textu) a občasné chyby či překlepy ("...stav řešešné problematiky" - str. 21).
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Toman,, Petr

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 70933