TUSCHER, M. Zhodnocení ceny stavebního objektu při jeho rekonstrukci na nebytové prostory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Aigel, Petr

Diplomová práce je zpracována v rozsahu 91 stran + přílohy. Teoretická část se zabývá problematikou cen a oceňování (stavebním trhem a realitním trhem), včetně vysvětlení všech pojmů, které s touto problematikou souvisí, dále je podrobně popsán pojem změna užívání stavby. Praktická část je zpracována vcelku přehledně i s příslušnými komentáři. Diplomová práce byla zpracována v normě. Vzhledem ke komentářům výše ji doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením „uspokojivě".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání D Cílem diplomové práce bylo vytvoření analýzy změny hodnoty nemovitosti po změně užívání. Cíl i rozsah zadání byl splněn uspokojivě. Úroveň zpracování teoretické části je uspokojivé.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Autor práce sbíral aktivně data z různých zdrojů, včetně jejich prezentace a vyhodnocení. Tuto část diplomové práce hodnotím jako dobrou.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody D Autor vyhodnotil data z různých zdrojů, použil vhodné metody a provedl požadovanou analýzu, odbornou úroveň považuji za uspokojivě.
Odborná úroveň diplomové práce D Odborná úroveň práce je dostačující. Autor mohl problematice věnovat více času. Tuto část hodnotím jako uspokojivou.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Závěry práce mají požadované praktické využití pro daný účel. Přínos této práce pro praktické využití považuji za velmi dobré. Tuto část práce hodnotím jako velmi dobrou.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 E Práci s literaturou považuji za dostatečnou.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D Formální uspořádání, odborná jazyková úroveň, přehlednost a úprava práce je výborná.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kunášek, Václav

Autor se ve své diplomové práci zabývá analýzou obvyklé ceny bytové jednotky před a po změně účelu užívání. V teoretické časti definuje základní pojmy a seznamuje nás se základní terminologií užívanou v odborných publikacích a odborné praxi, jejichž znalost je nezbytná především pro lepší pochopení a dokonalejší orientaci v dalších částech diplomové práce. Podrobně a jasně vysvětluje terminologii a postup provádění výpočtových metodik. V diplomové práci autor popisuje stanovení ceny pomocí vyhlášky MF č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v samotné práci je ocenění provedeno pouze porovnávacím způsobem, tzn. srovnáním s realitním trhem. Tato metodika je zpracována velmi precizně. Stavební úpravy jsou vykalkulovány pomocí položkového rozpočtu, dle mého názoru chybí porovnání se stavebním trhem, pomocí cenových nabídek. Z důvodu absence těchto nabídek je vycházeno pouze z jednoho zdroje, který dostatečně nereflektuje vývoj cen ve stavebnictví v daném čase a místě. Vzhledem k zadanému tématu je kalkulace stavebních úprav mezistupněm pro zjištění hodnoty a tato připomínka je spíše nad rámec diplomové práce. Další připomínky jsou v rovině estetické a to použitých výrazů, například v kapitole 6.2.1 Konstrukční a stavebně technické řešení, tab. 7, místo uvedeného výrazu “není“, by bylo vhodnější použít slovní vazbu “není předmětem řešení“. Celkově je diplomová práce zpracována uceleně s připomínkou ohledně závěrečného vyhodnocení použitých výpočtových metodik, pro přehlednější a ucelenější formu výsledného vyhodnocení by bylo vhodnější z výsledných hodnot sestavení např. propracovanějšího tabulkového nebo grafického zobrazení vývoje ceny stavby při změně účelu užívání. Způsob tvorby jednotlivých hodnot, které se podařilo autorovi shromáždit, je velmi zajímavé. Jinak kvalitní práce obsahuje pouze malé nepřesnosti v používání odborných výrazů a spisovného jazyka. Autor velmi dobře pracuje s nabytými vědomostmi z odborné literatury a vlastních zkušeností. Závěrem lze konstatovat, že i přes výše uvedené nedostatky autor splnil rozsah zadání a požadavky, které byly kladeny na tuto diplomovou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70532