ŽÁK, D. Bytová družstva vzniklá "privatizací" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrubanová, Michaela

Práce splnila všechny úkoly vymezené zadáním, je zpracována v dostatečném rozsahu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Diplomová práce splňuje stanovené cíle
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Práce vychází z vhodných zdrojů. Ne vždy byly zdůrazněny změny, které nastaly k 1. 1. 2014
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Analytická část diplomové práce je provedena na dobré úrovni.
Odborná úroveň diplomové práce C Odborná úroveň práce je dobrá.
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Citace i přehled literatury uvedené v práci jsou v souladu s normou.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Po grafické i formální stránce je práce vhodně zpracována. Odborná jazyková úroveň je dobrá.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Klika, Pavel

Student splnil zadání diplomové práce, v práci se však vyskytuje velké množství nedostatků. Vzhledem k nedostatkům má práce velmi omezené praktické i teoretické využití. Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům hodnotím práci pouze stupněm D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Diplomová práce je vzhledem k zadání práce úplná. Některé kapitoly, zejména analytické části jsou však na úkor části teoretické nedostačující.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce D Student se velmi věnoval teoretické části, popsal v mnoha kapitolách co je to družstvo a jakými pravidly se řídí. Málo se však věnuje specifikům družstev vzniklých "privatizací" domů z obecního fondu. V práci mi chybí větší srovnání družstva vzniklého za účelem odkupu bytového domu od jiných variant odkupu.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D Úroveň zpracování diplomové práce nese známky určitého neujasnění některých legislativních ustanovení. V práci jsou vloženy odstavce, které na nic nenavazují, u některých tvrzení není zřejmé, z čeho vyplývají. V práci je mnoho zkratek, které nejsou vysvětleny.
Obtížnost a správnost řešení D Student ne zcela přesně vykládá některá ustanovení zákonů. V práci není důsledně rozlišen stav před 1.1.2014 a po tomto datu, kdy došlo k zásadním změnám v návaznosti na nabytí účinnosti "Nového občanského zákoníku". V práci postrádám více podmínek měst odkupu obecních bytových domů do vlastnictví družstva. Bylo zmíněno pouze město Prostějov.
Přínos pro praktické i teoretické využití E Vzhledem k neujasněnosti některých údajů a nepřehlednosti práce shledávám přínos velmi malý.
Odborná jazyková úroveň C Odborná jazyková úroveň je snižována občasnými překlepy, některá souvětí jsou nesrozumitelná.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Předložená práce má až na drobné formální nedostatky dobrou grafickou úroveň.
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 70371