KINCLOVÁ, P. Výběr vhodné formy externího financování podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Meluzín, Tomáš

Jaký vliv má sazba daně z příjmů na financování formou bankovního úvěru a leasingu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Žatečka, Ivo

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 40527