TIHLAŘÍKOVÁ, J. Statistické vyhodnocení přijímacích zkoušek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kropáč, Jiří

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mezník, Ivan

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úrověň zpracování diplomové práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos a praktické využití návrhu B
Odborná jazyková úrověň A
Písemná a grafická úprava B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 40543