PANAJOTOVOVÁ, M. Stanovení optimálních parametrů úvěrů na realitním trhu a jejich praktické využití v budoucnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Škapa, Stanislav

Ve své práci navrhujete 3 možné scénáře, mohla byste zhruba uvést s jakou mírou pravděpodobnosti očekáváty míru jejich naplnění?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fajkus, Jiří

DP řeší jeden z nejdůležitějších aspektů nedávné cenové a konjunkturální bubliny na globálním realitním trhu s dopady do tuzemského obchodu s nemovitostmi – roli úrokových sazeb a dalších parametrů úvěrového financování realitních transakcí na přiměřenost a dlouhodobou udržitelnost rozvoje realitního trhu (hypoték, developmentu i realitních investic). DP byla zpracována s velmi poctivým přístupem k věci a výsledek plně odpovídá věnovanému času, úsilí i invenci. Zaměření na regulační roli komerčních úrokových sazeb (nejen) v realitním obchodě obrací pozornost na základní příčinu přehřívání ekonomiky a nabízí variantní řešení s ohledem na aktuální fázi konjunkturálního cyklu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A z hlediska reálných možností studenta a rámce DP bez připomínek
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A správný, vedoucí k výsledku, snad s příliš velkým podílem faktografie, popisu a historie financování, úvěrů, úroků
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A vysoká aktuálnost tématu v době po finanční krizi, nastartované krizí hypotéční, originalita řešení ve vztahu k regulační roli úrokových sazeb při modelování dlouhodobě udržitelného růstu realitního trhu
Obtížnost a správnost řešení A obtížnost vysoká, jistě i nad rámec DP, teoretická správnost řešení by musela být verifikována praktickým uplatněním
Přínos pro praktické i teoretické využití A DP součástí komplexního a strukturovaného pohledu na realitní trh v rámci pěti DP, primární role cenotvorná a konjunkturální při praktickém uplatnění
Odborná jazyková úroveň B nikoliv 100%-ní, dáno krátkým časem v branži, bez vlivu na vypovídací schopnost
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B nikoliv 100%-ní uniformita, bez dopadu do věcné úrovně DP
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37495