HORKÁ, B. Implementace strategie ve společnosti Komerční pojišťovna, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Práce má velmi dobrou myšlenku hodnocení postupu implementace strategie. Vlastní analýza a návrhy se však nevyhly jisté obecnosti. Ta je paradoxně možná způsobena i tím, že práce je zpracována pro velkoou společnost, která oblast implementace řeší poměrně propracovaným formálním přístupem. Otázky k obhajobě 1. Jak byste definovala hlavní zásady a přístupy v implementaci strategie dané firmy? 2. Jak byste vymezila zásadní přínosy navrhovaných opatření a předpoklady jejich realizace? 3. Jaká je podle Vašeho názoru role team buldingových aktivit v implementaci strategie? Pro jaké firmy je tato aktivita vhodná? 4. Co je podle Vašeho názoru důvodem toho, že zaměstnanci nemají potřebu přemýšlet o strategii společnosti? 5. Jakou typologii by bylo možné použít pro definování charakteru firemní kultury společnosti? 6. Jak je podle Vašeho názoru možné měřit efektivnost implementace strategie? 7. Jakým způsobem by bylo možné aplikovat ve Vaší práci přístup autorů Nortona a Kaplana?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C Chybějící zdroje u některých obrázků - loga společnosti.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň E Cíle a metodika práce jsou vysvětleny v úvodu. Vhodnější by bylo věnovat tomuto tématu samostatnou kapitolu. Vysvětlení metodiky dotazníkového šetření je dobré. Rozsah práce je na minimální požadované úrovni. Za plnohodnotnou součást je třeba považovat zejména přílohu 3. Špatná kvalita některých vložených obrázků.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) E Teoretická část definuje použitelná východiska tákající se implementace strategie. Větší pozornost mohla být ovšem věnována různým přístupů rozebírajícím samotnou implementaci. Bohužel není optimálně využita doporučená literatura.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) E Samotná logika analýzy postavena na konfrontaci formálního přístupu managementu a vnímání zaměstnanců je velmi dobrá. První část analýzy zpracovaná v kapitole 3 má poměrně popisný charakter. Chybí komplexnější souhrnné zhodnocení stávajícího přístupu k implementaci strategie. Výsledky dotazníkového šetření jsou poněkud netradičně zahrnuty do návrhové části. Vypovídací schopnost analýzy by zvýšil celkový souhrn.
Odborná úroveň navrhované části E Návrhy jsou formulovány spíše dílčím a obecným způsobem. Postrádají jasněji definovaný metodický přístup.
Přínos a praktické využití návrhu D Návrhy správně upozorňují na fakt, že sebelepší strategie je obtížně realizovatelná, pokud se ji nepodaří vhodným způsobem prezentovat zaměstnancům. Větší přínosnost by vyžadovala komplexnější a systematičtější přístup, se zahrnutím konkrétních ukazatelů hodnotících efektivitu implementace
Iniciativa a samostatnost při zpracování D Spíše samostatná práce.
Splnění cíle a rozsahu zadání E Cíl a rozsah zadání jsou splněny na dostatečné - ve smyslu klasifikační stupnice - úrovni. Jsou vymezeny jisté principy, které lze spojit s efektivnějším přístupem k implementaci strategie.
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Homoláč, Radek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 40540