SVITAŇOVÁ, M. Určení hodnoty podniku Environchem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Režňáková, Mária

Autorka se v diplomové práci zabývá metodami určování hodnoty podniku a prakticky aplikuje výnosovou metodu. Téma diplomové práce je velice náročné - autorka problematiku zvládla na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kunajová, Mária

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 40531