ŠEBELA, M. Návrh sítě PLC pro dálkový sběr dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Mišurec, Jiří

Student během řešení bakalářské práce vykazoval značnou aktivitu a prokázal schopnost samostatné práce. Jeho přístup považuji za vzorný. Zadání splnil v plném rozsahu a dosažené výsledky považuji za velmi dobré.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Zeman, Václav

Bakalářská práce je zaměřena na systémy dálkového sběru dat a to zejména na systémy využívající silovou energetickou síť k datovým přenosům z měřičů do koncentrátoru. Teoretický rozbor zadané problematiky je proveden na dobré úrovni a svědčí o dobré orientaci studenta v literatuře zabývající se touto problematikou. V praktické části se student dle zadání zaměřil na návrh sběrového systému v rámci několika domů, kde posoudil vhodnost nasazení systému PLC. Praktická měření jsou provedena s modemy PLC firmy ModemTec. V této části jsou možná některé informace o modemech až zbytečně podrobné. Na druhou stranu jsou uvedeny komplexní informace, které může případný zájemce využít v další práci. Provedená měření se týkají jak dosažitelných přenosových rychlostí, tak i vlivu rušení. Provedená měření jsou dobře zpracována a dobře diskutována. Je patrné, že se student nad výsledky zamýšlí i v širších souvislostech a snaží se i analyzovat, co vlastně výsledek poskytuje za informaci. Práce působí komplexním dojmem a sleduje zadání BP. Odborná úroveň BP je přiměřená a odpovídá moderním poznatkům z této oblasti. V práci se vyskytují některé nepodstatné nepřesnosti a hovorové a netechnické výrazy. Formální zpracování je na dobré úrovni. Student dostatečně pronikl do problematiky a dokázal aplikovat získané poznatky. Zadání splnil v plném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 13975