KALINOVÁ, T. Podnikatelský záměr pro založení kavárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučerová, Vladimíra

I přes drobné nedostatky je práce na dobré úrovni. Doplňující otázka: Jakým způsobem byly kalkulovány variabilní náklady na jednoho zákazníka?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C Drobné nedostatky.
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Komárková, Eva

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 40580