FIALKOVÁ, L. Podnikatelský plán pro založení fotoateliéru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučerová, Vladimíra

I přes drobné nedostatky je práce na dobré úrovni. Doplňující otázka: Mezi výstupy práce jste zařadila "neustálé zvyšování konkurenceschopnosti". Jakým způsobem budete zvyšovat konkurenceschopnost?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C Drobné nedostatky v citacích literárních zdrojů. Odkazy na literaturu uvedeny v hranatých závorkách.
Odborná úroveň navrhované části C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kunc, Richard

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 40584