KOUKALOVÁ, Ž. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernica, Martin

Vedoucí práce považuje za vhodné, aby při obhajobě závěrečné práce byly zodpovězeny níže uvedené otázky. 1) Uvádíte, že plánovaná investice stroje může nahradit část pracovníků. Doporučila byste podniku jejich snížení? 2) Uveďte, jak by se změnila kapitálová struktura podniku v případě, že by podnik financoval pořízení stroje z dotačního programu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bednářová,, Eva

V diplomové práci studentka hodnotila finanční situaci podniku a definovala návrhy ke zlepšení současné situace. Práce má po stránce obsahové dobrou úroveň, je přehledně a dobře strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Období čtyř let je dostatečně dlouhé ke zhodnocení období minulých a vyslovení závěrů pro budoucí kroky. Práce bude přínosem pro firmu, která nikdy svou finanční analýzu nezpracovávala. Podnik se jednotlivými návrhy bude zabývat. Cíl práce se podařilo splnit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82135