BENEŠOVÁ, L. Možnosti financování bydlení v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Jedním z cílů práce bylo identifikovat hlavní výhody a nevýhody jednotlivých druhů úvěrů, tomu se však autorka věnovala těměř především v aplikační části. Bylo by však vhodné důkladněji porovnat tyto výhody a nevýhody mezi jednotlivými úvěry i v obecné (teoretické rovině). Praktická využitelnost spočívá především v navržení postupu, jak jednotlivé úvěrové nabídky hodnotit. V praxi se pak v případě hypotečních úvěrů jedná o mnohem vyšší částky. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Během obhajoby by autorka mohla vysvětlit, proč si pro modelový příklad vybrala částku mnohem nižší než je průměrná výše hypotečního úvěru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Uhrová, Blanka

Práce je pojata komplexně, jak z hlediska možností financování bydlení úvěry ze stavebního spoření a hypotečními úvěry poskytnutými bankami, tak z pohledu zhodnocení reálných nákladů na pořízení úvěru.Zajímavá myšlenka je kombinace úvěru a spoření v otevřených podílových fondech a možnost využití této kombinace. Ukazatele aplikované v této diplomové práci se v praxi reálně používají. Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70364