BAVLNKA, J. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Diplomant při zpracování dané problematiky pracoval iniciativně, projevoval zájem o řešenou problematiku, což je patrné i z práce a prokázal schopnost samostatného řešení zadaného problému. Úroveň práce potvrzuje jeho schopnost aplikovat získané poznatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jakubcová, Marie

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úrověň zpracování diplomové práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos a praktické využití návrhu A
Odborná jazyková úrověň B
Písemná a grafická úprava B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 40588