KUGLER, P. Zálohování dat firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Z formálního hlediska práce obsahuje několik nedostatků především v grafickém provedení obrázků a v odborné jazykové úrovni včetně překlepů. Vlastní návrh řešení je zaměřen spíše na vypracování požadavků firmy, ale nenabízí variantní řešení, které by mohlo ušetřit náklady na celý projekt. Otázka: Zvažoval jste při návrhu i možnost nahrazení páskové mechaniky za účelem snížení pořizovacích nákladů se zachováním stejné bezpečnosti zálohovacího procesu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Doležal, Pavel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83941