LAPUNÍKOVÁ, E. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Otázka: jak zajistit, aby data poskytovatem skutečně byla zálohována (str.83)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

PhD, Lucie Ciencialová,

Práce je napsána srozumitelným jazykem a přitom na dobré odborné úrovni. Největší problém vidím ve struktuře jednotlivých částí, hlavně části 2., která obsahuje teoretická východiska práce. Podkapitoly zde uvedené postrádají logickou návaznost, autorka přechází od definice IS k e způsobům jejího použití, dále definuje hotelové IS a poté se vrací zpět k IS obecně a definuje informační strategii, efektivnost IS a metodu HOS (metoda pro analýzu vhodnosti stávajícího IS pro podnik). Nyní přichází část s definicí a rozdělením podnikových procesů a nečíslovaná položka Vztah IS a podnikových procesů. Další podkapitola je věnována životnímu cyklu IS a bezpečnosti IS. Následuje kapitola Inovace IS a poslední podkapitola věnovaná dalším analytickým nástrojům. Z mého pohledu by se autorka měla nejdříve věnovat definici IS, uvést IS v návaznosti na podnik (firmu) tzn. propojení s podnikatelskou a informační strategií. Pořízení IS rozdělit na pořízení nového (dva případy – podnik nepoužívá IS, nebo již nějaký nevyhovující má) a inovaci stávajícího systému. Pokud podnik již nějaký IS používá, je potřeba zachytit efektivnost IS, v čemž nám pomůže metoda HOS a další metody. Pokud se budeme rozhodovat pro nový IS, je zapotřebí zmínit jakým způsobem bude probíhat tvorba tohoto systému se zmíněním podnikových procesů ve fázi analýzy a návrhu systému, a také vložit část o bezpečnosti IS. Podobně v části 3 by bylo vhodné uvést základní informace o firmě – název, předmět podnikání a pak poslání, vize a podnikovou strategii, ze kterých by měly vycházet další části. V části 3.1.4 jsou uvedeny hlavní podnikové procesy bez uvedení, ke kterému typu procesů (uvedených v části 2.7) tyto procesy patří – operační, řídící nebo podpůrné? Procesy by pak měly ovlivnit organigram firmy. V části, která se týká analýzy současné situace, bych uvítala fakta vyplývající z jednotlivých částí analýzy uvedená vždy hned za analýzou v závěru pak shrnutí a zopakování důležitých výsledků. Tak jak jsou uvedeny nyní, tzn. Jen v závěru, nutí čtenáře k neustálému listování zpět, aby zjistil, z čeho výsledky vyplývají. V závěru by autorka měla zhodnotit svou práci a uvést nakolik se jí podařilo splnit cíl práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83093