DANČ, R. Podnikatelský start-up FairList s.r.o [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

V předložené diplomové práci především oceňuji zhodnocení zkušenosti s prvotním podnikatelským záměrem společnosti a jeho korekci reflektující tržní realitu a nezbytnost vytvořit efektivní business model umožňující tvorbu zisku. Otázka k obhajobě: Když zpětně zhodnotíte dosavadní rozvoj společnosti FairList s.r.o., v čem spatřujete nejvýznamnější rizika pro obdobné startupové projekty? Jak jim lze čelit?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Smutek, Martin

Navrhnutá řešení jsou pro společnost realizovatelná a dobře ukazují, jakým směrem by se měla v budoucnu rozvíjet.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 73368