POLÁČKOVÁ, L. Podnikatelský záměr na založení firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Khateb, Fabian

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Urbánek, Patrik

Autorka se díky tématu své práce Podnikatelský záměr na založení ryze dámského fitness centra snažila vystihnout současný trend v oblasti fitness. Cíle, které si diplomantka stanovila v úvodu své práce, byly splněny. V teoretické části práce autorka se zabývá teoretickými východisky potřebnými pro aplikaci v části analytické. Do této části práci mohla autorka zařadit kapitolu na téma marketing na sociálních sítích. V analytické části v kapitole 4.3 se tomuto tématu prakticky věnuje. V analytické části diplomantka analyzuje vnější prostředí včetně největších konkurenčních podniků. Praktickou část práce mohla autorka doplnit o další analýzy vnějšího a vnitřního okolí. Stěžejní část práce - vlastní podnikatelský plán - hodnotím kladně. Autorka využívá teoretických znalostí a výsledků z uskutečněného marketingového průzkumu a díky tomu mohla vytvořit konkrétní podnikatelský plán, který počítá s optimistickou i pesimistickou variantou hospodářského výsledku a též s analýzou rizik, která jsou s daným podikáním spojená. Celkově práce působí uceleně. Po formální a jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni. Autorka danému tématu rozumí a na základě použitých metod dokázala splnit vytyčené cíle v zadání práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 82383