MELICHERÍK, F. Uplatnění statistických metod při zpracování dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotná, Veronika

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Doubravský, Karel

Tématem předložené práce je hodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšení. S témetem práce koresponduje i její cíl. Práce je členěna do tří hlavních částí s logickou stavbou a strukturou. Autor vhodně využil vybrané literární zdroje a sestavil obsahově srozumitelnou teoretickou část, na kterou logicky navazuje část analytická. V této části autor systematicky analyzuje zvolený podnik s využitím analýzy časových řad. V této části autor prokázal schopnost dojít k samostatným a konkrétně specifikovaným závěrům. Drobnou připomínku bych měl k formě zaokrouhlování. Bylo by dobré zaokrouhlovat na stejný počet desetinných míst. Autor by se tím vyhnul problémům, které jsou vidět v tabulkách charakteristik časových řad, kde hodnoty prvních diferencí a koeficientů růstu nedopovídají hodntám, které by byly spočítány z hodnot ukazatelů uváděných ve třetím sloupci. Cíl práce byl definován srozumitelně a považuji jej za splněný. Z těchto důvodů doporučuji práci k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83219