RÁČEK, D. Návrh na zlepšení procesů skladového hospodářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Videcká, Zdeňka

Diplomová práce se zaměřuje na návrh zlepšení procesů skladového hospodářství zahrnující i návrh změn informačního systému. Diplomant postupuje metodicky správně, jednotlivé kroky od globální analýzy až po návrh procesů skladového hospodářství a jejich podpory ve stávajícím informačním systému. V popisu jednotlivých kroků řešení však nejsou uvedeny všechny potřebné informace, které při řešení diplomant využíval. V globální analýze diplomant klasifikuje procesy na hlavní, řídicí a podpůrné. V procesní mapě však uvádí pouze hlavní a podpůrné. Pro návrh řešení je třeba doplnit přehled nainstalované modulů informačního systému Helios Orange. Detailní popis procesů by bylo dále vhodné doplnit daty potřebnými pro jednotlivé procesy skladového hospodářství. Návrhová část je rozdělena do dvou částí – návrhu zlepšení procesů skladového hospodářství a návrh změn modulů skladového hospodářství v informačním systému Helios Orange. Pro vlastní implementaci modulů by bylo v textu nutné jasně identifikovat, zda je daný modul nutné implementovat, změnit nebo pouze začít využívat s konkrétně nadefinovanými obrazovkami, příp. reporty. V diplomové práci je řada překlepů. Po zpřesnění výše uvedených připomínek je možné ji využít jako podklad pro rozšíření využívání modulů informačního systému v oblasti skladového hospodářství.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D

Z diplomové práce je zřejmé, že se autor zaměřil na oblast, která je mu profesně blízká. Zkušenosti z praxe v uvedené firmě mu pomohly k návrhu opatření, která jsou vhodná a administrativně prospěšná pro daný subjekt. Pro názvy některých kapitol autor využil zkratek (2.4.1., 2.4.2), což v závěrečných pracích není příliš obvyklé. V teoretické části se autor nevyvaroval opakovaných citací z jednoho zdroje např. str. 17 (Řepa, 2007), přičemž pro některé citace mohl využít i jiné zdroje. To však nesnižuje úroveň předkládané práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 73712