HOLÝ, R. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Diplomant si pro zadané téma sám vyhledal referenční podnik. Při zpracování práce pracoval samostatně. Úroveň práce potvrzuje jeho schopnost aplikovat získané poznatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D V tabulkách i grafech je potřeba dávat jednotky. Je nutné dodržovat jednotnou terminologii viz Výsledek hospodaření po zdanění - EAT, nedávat čistý zisk.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vaněček, Milan

Předložená diplomová práce má ryze aplikační charakter. Její hlavní přínos spočívá ve zpracování analýzy společnosti Bothe-Schnitzius CZ, spol. s r.o. a porovnání se dvěma hlavními konkurenty v oboru doprava. Práce má dobrou odbornou úroveň a navržené přístupy jsou pro společnost akceptovatelné. Při zpracování práce autor prokázal jak schopnost aplikovat vědomosti získané studiem oboru, tak i schopnost pracovat s odbornou literaturou. Práce je přehledně uspořádaná, text je doplněn tabulkami a grafy s dobrou vypovídací schopností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 74292