BEREZNANIN, M. Mapování elektromagnetických polí v biologických tkáních [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jiří

Úkolem studenta bylo prostudovat základní teorii elektromagnetického pole a vypracovat modelovou studii šíření velmi lkrátkých vln v biologických tkáních. Dosažené výsledky modelových situací měl srovnat s hodnotami mezního absorbovaného výkonu předepsaného hygienickou normou. Student se zadané problematice věnoval s plným nasazením a iniciativně řešil jednotlivé úkoly. Využíval konsultace a řídil se pokyny vedoucího. Předložená práce je po obsahové i formální stránce na velmi dobré úrovni. Zadání práce bylo v plném rozsahu splněno. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím - výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Dlouhý, Jiří

Předložená bakalářská práce se zabývá mapováním elektromagnetického pole a je zaměřena na vlastnosti tohoto pole především pro oblast hlavy. Na začátku práce student poměrně obsáhle až zbytečně popisuje vlastnosti šíření pole, uvádí zde analytické vzorce, které jsou ovšem pro danou práci irelevantní. V další části práce student popisuje hygienickou normu a seznamuje se s limity. Následně nastiňuje antény používané ve vybrané kmitočtové oblasti a pro vlastní práci si vybral anténu PIFA. Realizoval model této antény a pomocí programu COMSOL Multiphysics provedl analýzu šíření pole a tepelný projev pole uvnitř lidské hlavy. Student na závěr práce provedl výpočet SAR a konstatoval, že hodnoty nepřekračují požadovanou normu. Z hlediska formálního mám jen malou připomínku, v práci není průběžně citována použitá literatura, která je ovšem korektně shrnuta na konci práce. Z hlediska technického v práci postrádám vzorce, podle kterých metoda konečných prvků implementovaná v programu COMSOL Multiphysics počítá vlastní rozložení pole. Očekával bych také větší popis numerické metody a alespoň popis hraničních podmínek. Nicméně práce působí uceleným dojmem, považuji ji za kvalitní a lze konstatovat, že zadání bylo splněno v plném rozsahu. Práci proto hodnotím výborně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 43/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 13935