JULÍNEK, Z. Trasování objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Richter, Miloslav

Diplomant pracoval samostatně, konzultací využíval pravidelně pro řešení aktuálních problémů. Zadání splnil, v práci však mohla být lépe popsána kategorizace scén a metod sledování objektů, včetně zjišťování bodů zájmu ve scéně - těmito tématy se zabýval v semestrálních projektech - a jejich využití při řešení problému. Diplomant prokázal znalosti v dané oblasti a výsledkem je zpracovaný program, který demonstruje nastudované vědomosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
77

Posudek oponenta

Horák, Karel

Student vypracoval diplomovou práci na téma Trasování objektů, přičemž jeho hlavním úkolem byl návrh algoritmů pro detekci a predikci polohy objektů na sérii snímků. Členění práce má logický sled, bylo by ovšem vhodné věnovat více prostoru samotné problematice detekce objektů na úkor obecně známých teorií zpracování obrazu, které tvoří celou polovinu z celkových 50 stran práce. Pravopisná a gramatická část práce je na dobré úrovni, typografická stránka obsahuje jen několik drobných chyb jako např. nečíslování zřejmě méně významných vzorců nebo špatné číslování vložených obrázků. Vyjádření obsahové složky je zřetelné a práce je celkově čtivá. Za poměrně výrazný formální prohřešek u této diplomové práce lze naopak považovat seznam použité literatury, v němž se jen těžko hledají znaky normy pro bibliografické citace. Samotnému návrhu algoritmů podle zadání je věnováno velmi málo prostoru, i proto se část zpracování obrazu trasovacího algoritmu opírá pouze o prostou detekci hran Sobelovým operátorem a následným nalezením středu objektů. Takovýto postup je bohužel dostatečný pouze za uvedených laboratorních podmínek a to ještě ne vždy, jak ostatně sám student uvádí ve své práci na str. 33. Algoritmy zpracování obrazu navržené v této části práce bohužel nepovažuji za odpovídající standardnímu rozsahu diplomových prací. Lepší úroveň má následující část práce zabývající se predikcí polohy objektu, kde student testuje dva predikční mechanismy nazvané "plovoucí průměr s exponenciálním zapomínáním" (jehož zapomínací funkce je ale ve skutečnosti mocninná, str. 42) a "statistické vyhodnocení a korekce absolutní chyby". V obou případech jsou přehledně tabelovány a komentovány dosažené výsledky testů. Předložená diplomová práce je po formální stránce na dobré úrovni, obsahově se však jedná o práci na hranici připuštění k obhajobě. I přes výše uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě před komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
D
Body
63

Otázky

eVSKP id 12404