BRABENEC, P. Konstrukce komparačního měřidla pro měření nástrojů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Ždímal, Pavel

Diplomová práce byly vypracována na vynikající úrovni a zcela splnila vytyčený cíl o čemž svědčí i vyrobený vlastní měřící přístroj,který je již prakticky testován.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dočkal, Aleš

Předložená práce pana Petra Brabce se zabývá úpravou speciálního komparačního měřidla, sloužícího k rychlému posouzení základních parametrů rotačních obráběcích nástrojů. Navržené řešení bylo i prakticky ověřeno s dobrým výsledkem. Diplomant prokázal velmi dobré znalosti ve všech potřebných oborech a uvedenou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12425