KATOLICKÝ, J. Návrh technologie výroby výstelky labyrintové ucpávky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Ladislav

Předložená diplomová práce splňuje ve všech směrech požadavky na DP kladené. Diplomant pracoval samostatně jak při zpracování teoretické části, tak při přípravě experimentů. Z výsledků experimentů vyvodil správné závěry. Výsledky práce jsou využitelné ve výrobní praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kubíček, Jaroslav

DP splnila zadaný cíl. Rešeršní část splňuje dostatečné zhodnocení možných směrů řešení. V oblasti experimentální postrádám bližší zhodnocení obou pájek, např. metalografickým rozborem rozhraní a tahovou zkouškou ve střihu. Po stránce grafické je na velmi dobré úrovni. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 12428