HLOUŠ, J. Řídicí jednotka pro malé DC motory s univerzálním softwarovým rozhraním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Houška, Pavel

Student k řešení praktické části práce přistupoval zodpovědně a samostatně. Výsledkem práce je funkční řídicí jednotka, čímž student prokázal že je schopen samostatně řešit zadanou problematiku. Škoda jen, že podobné úsilí nevěnoval i textu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Březina, Lukáš

Práce se zabývá návrhem řídicí jednotky s univerzálním softwarovým rozhraním pro malé DC motory. V první části práce mj. jistě zaujme srovnáním dostupných řídicích jednotek a obsáhlým popisem pojmů souvisejících s řízením DC motorů. Následuje popis použitých vývojových prostředků a to jak hardwarových, tak softwarových. V další ucelené části autor popisuje realizaci samotné řídicí jednotky. V této části se vyskytují nejasnosti ohledně návrhu parametrů navržených PID regulátorů. Autor uvádí použití metody Ziegler-Nichols, ale samotný výpočet pomocí této metody práce neobsahuje. V závěrečné části je popsáno ověření realizované řídicí jednotky, kde autor upozorňuje na značné nepřesnosti v měření otáček způsobené použitým snímačem MR ENC. Tento problém je dále odstraněn použitím přesnějšího snímače a jednotka je úspěšně odzkoušena. Na práci bych kladně zhodnotil zejména vlastní zkonstruování a otestování řídicí jednotky a zdokumentování problému se snímačem otáček MR ENC.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 12415