NÁCAROVÁ, B. Šobov - multikulturní komunitní centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Barbora Nácarová ve své diplomové práci reaguje na aktuální otázku soužiti a integrace romské menšiny. Na základě dobré znalosti místních poměrů se rozhodla aplikovat své řešeni na konkrétní komunitu v lokalitě zvané Šobov při okraji slovenské Banské Štiavnice. Množství shromážděných materiálů a aktivní spolupráce s romskými koordinátory během diplomové práce ukázali na autorčin hluboký zájem o problematiku. Celkově lze předkládané řešeni rozdělit do dvou základních poloh - lokalitu samotné romské osady a prostor komunitního centra. Osada vychází z tradičního schématu zástavby v oblasti a za využití přírodních materiálů systémově motivuje budoucí obyvatele k samostatné výstavbě, jež je nutným předpokladem pro získání sounáležitosti s objektem i místem. Novotvar komunitního centra svou formou i mat. zpracováním odkazuje na nedávno utichlou důlní činnost a zároveň představuje mezistupeň mezi privátní osadou a zájmem veřejnosti. Těžko odhadnout, jaký ohlas celý záměr získá v praxi kombinace ekologického stavitelství a romské osady může i díky všudypřítomné xenofobii narazit jíž ve svých počátcích. Věřím však, že pro Nácarovou není tento projekt jen epizodou, ale že skrzeva svůj cit pro etnická specifika dokáže využit konkrétních závěrů i kontaktů, získaných v průběhu diplomové práce. Otázky a náměty k obhajobě: - urbanistické řešeni lokality

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C analytický, samostatný
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Kyselka, Mojmír

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C 75.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Autorka správně přemisťuje severní část romské osady lemující příjezdnou komunikaci do Bánské Štiavnice tak, aby nedocházelo ke hromadnému přecházení této silnice, a soustřeďuje novou výstavbu komunitního centra a rodinných domů na jižní stranu silnice. V návaznosti na industriální dědictví těžní věže a likvidovanou bytovku zrušeného dolu buduje komunitní centrum a soubor rodinných domů tradičního charakteru. Ve srovnání s prvotními urbanistickými studiemi dochází ke tvrdému funkcionalistickému řazení domu s malým ohledem na zvlněný terén a v zajetí pravých úhlů strukturuje celé sídliště, které je rozsahem téměř tak veliké jako historické jádro Štiavnice. Prostor před komunitním centrem je neúměrně veliký. Chybí alespoň drobný kultovní objekt - kaplička - neboť umístění této funkce do komunitního centra neodpovídá jeho významu a zvykům Romů. Není ani náznak kompozice zeleně, která by měla minimálně oddělovat osadu od silnice.
Architektonické řešení C Architektura kovového komunitního centra, která chce navazovat na těžní věž je pro daný účel absurdně brutální. Šikmé plochy konzolových podlaží jsou pro daný účel příliš náročné. Rovná pochozí střecha by mohla být extrémně zatížená dynamickými vibracemi. Rodinné domy tradičního hontianského architektonického výrazu jsou budovány z balíku slámy s hliněnou omítkou a jejich mechanické řazení lidové tradici neodpovídá.
Provozní řešení C Provoz komunitního centra je jasný a jednoduchý, avšak řazení jednotlivých funkcí do tří podlaží je pro danou komunitu neodpovídající. Rodinný dům je tradičně tříprostorový, chybí skladovací prostory, je dána možnost využívání podkroví, avšak bez řešení v návrhu.
Technicko konstrukční řešení C Konstrukce komunitního centra jako kovového objektu je náročná, stropní vazníky na poměrně veliký rozpon, vrstvy pochozí střechy složitě náročné. Konstrukce rodinného domu z balíku slámy s hliněnou omítkou je zajímavá a módní, stejná tloušťka balíku slámy na zateplení stropu není potřeba.
Formální úroveň C Je na standardní výši.
Navrhovaná známka
C
Body
75

eVSKP id 31437