CAHA, O. Rám kabiny výtahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Mynář, Břetislav

Cílem práce bylo navrhnout nový rám kabiny výtahu OTI 636/1, který by odstranil nedostatky stávajícího rámu. Při rozjezdu klece docházelo ke značnému kroucení konstrukce zejména z důvodu letmého uložení lanových kladek. Proto byl rám zcela přepracován. Poté následovala jeho pevnostní kontrola pomocí MKP. Nová konstrukce splnila pevnostní kriteria ve všech zatěžovacích stavech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Pavelec, Bohuslav

Všechny body zadání student Ondřej Caha splnil. Menší výhrady mám pouze k chybějícímu typu zatížení při zatěžovacím stavu "Zachycení", kdy student nevzal v úvahu zatížení od 4 osob na straně kabinových dveří při nouzovém stavu, při uvedení v činnost zachycovače. Tento stav je poměrně málo pravděpodobný ale stále možný. Ve výkresové dokumentaci chybí rozměr polotovaru u výkresů: OTI-630-07, OTI-630-08. Práce je přehledně uspořádána, na základě zadání a rozboru problému navrhuje autor řešení a to poté ověřuje výpočtem a simulací v programu I-DEAS.Výsledky jsou přehledně uspořádány a podpořeny graficky.Celkově tuto diplomovou práci hodnotím "Výborně".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12412