BRANČ, M. Media konvertory a optické switche [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Münster, Petr

S prací studenta jsem byl spokojen. Student pracoval samostatně a pravidělně konzultoval průběžné výsledky práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Reichert, Pavel

Student se v práci zaměřuje na problematiku současných sítí, konkrétně na konvergenci optické a metalické části. Práce vystupuje jako studie, ve které jsou přehledně porovnány různé scénáře. Vše je podpořeno praktickými testy. Předložená práce splnila zadání. Po odborné stránce se však autor dopustil řady nepřesností, které snižují kvalitu práce. Například lze uvést špatný výklad termínu Ethernet na str.14, či Annex M na str.18 nebo popis topologie Bod-Bod na str. 31. Na tyto nepřesnosti navazuje autor nevhodnou hovorovou češtinou, např „ještě“, či „šikovný“ nebo „Samec“. V uvedených obrázcích se objevují anglické výrazy. Přes tyto nedostatky hodnotím práci jako vhodnou k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 38/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce F 4/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 39820